LudaDS
Главная
Дипломы
Курсовые
Рефераты
Бесплатные
Словарь
Обои
Цены и Оплата
Свидетельство
Статьи
Новости
Книги
Контакты
Обмен баннерами
Мои баннеры
Реклама на сайте
Мои друзья
Анкета
Логика
Раскраски
Математика
Творчество
Украинский язык
Русcкий язык
Английский язык
О себе
Галерея
НАКАЗ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ Печать E-mail
Автор LudaDS   
15.10.2010 г.

Облікова політика — категорія не лише фінансова. Є в ній і юридична складова, що потребує уважного та зваженого підходу. Завжди важливо знати відповіді на супутні запитання: Як юридично правильно оформити внутрішні принципи облікової політики підприємства? В яких випадках і як внести до них зміни? Яка відповідальність за недотримання принципів облікової політики?

Перелік основних документів.

1. КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. N 8073-Х, зі змінами та доповненнями.

2. Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99p. N 996-XIV, зі змінами та доповненнями.

3. П(С)БО 1 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 31.03.99р. N 8.

4. П(С)БО 6 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом МФУ від 28.05.99 р. N 137, зі змінами та доповненнями.

Облікову політику, як й інші внутрішні питання конкретного підприємства, має бути оформлено в одному з його розпорядчих документів — наказі про облікову політику. При цьому складанням та оформленням наказів звичайно займаються спеціально уповноважені працівники підприємства (юрисконсульт, фахівець відділу бізнес-процесів тощо), яким при підготовці наказу про облікову політику в будь-якому випадку не обійтися без бухгалтера. Не рідкість також і самостійна підготовка бухгалтером такого наказу. У зв'язку з цим йому важливо знати вимоги, що висуваються до складання наказів та порядку їх оформлення.

У загальному випадку наказ — це внутрішній (локальний) правовий акт, що видається керівником підприємства для вирішення найважливіших питань діяльності підприємства. Цей документ застосовується виключно в межах конкретного підприємства, у зв'язку з чим має містити такі реквізити: найменування підприємства, дату і номер, назву виду документа, текст і підпис керівника, відповідальних за виконання осіб.

За загальним правилом наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший термін не зазначено в ньому самому. Що стосується наказу про облікову політику, то для нього важливіший не термін набрання ним чинності, а період дії. Пояснюється такий стан справ суворою періодичністю складання фінансової звітності, у межах якої нові правила облікової політики можуть застосовуватися до обліку операцій з певного звітного періоду. У зв'язку з цим в жодному разі не виключено застосування положень наказу (або змін до них) «заднім числом» із початку конкретного звітного періоду.

Зміст наказу про облікову політику.

Наказ про облікову політику містить опис методів оцінок, які використовуватимуться підприємством при складанні фінансових звітів, а також конкретних аспектів облікової політики щодо окремих об'єктів та статей обліку. Причому дублювати в цьому наказі вимоги та норми, чітко встановлені Законом про бухоблік і П(С)БО, немає потреби. У ньому підприємство має зробити свій вибір серед методів обліку, застосування яких дозволено в різних варіантах.

А оскільки єдиного рецепту облікової політики не існує, то не може бути й еталонного наказу про встановлення облікової політики підприємства. У додатку А до цієї публікації наведено зразок наказу про облікову політику виробничого підприємства, в якому знайшли своє відображення елементи облікової політики, вибір яких залишено П(С)БО за самим підприємством.

Варто, втім, згадати про існування офіційних роз'яснень стосовно змісту наказу про облікову політику для підприємств окремих сфер діяльності. Наприклад, підпунктом 2.1 Методичних рекомендацій щодо впровадження П(С)БОу сфері громадського харчування і побутових послуг, затверджених наказом Мінекономєвроїнтергації від 17.06.2003 р. N 157 рекомендується визначити в наказі про облікову політику облікову ціну товарів, рівень націнки і ціну продажу. У свою чергу, Методичні рекомендації, затверджені наказом Держбуду від 06.03.2002 р. N47, радять підприємствам і організаціям житлово-комунального господарства визначити перелік статей калькуляції по повній собівартості і порядок їх формування (розрахунку). Зрозуміло, що повна деталізація цих показників на практиці просто неможлива, оскільки в наказ про облікову політику доведеться вносити нескінченні поправки. Отже, згадані рекомендації (що не є, до речі, обов'язковими до виконання!) не варто розуміти і тим більше виконувати дослівно. Буде достатньо визначити лише загальні принципи встановлення ціни і калькуляції собівартості.

Зауважимо також, що стосовно змісту наказу про облікову політику важливо дотриматися загальної «наказової» формальності: своєчасно ознайомити з новими положеннями працівників підприємства, які мають виконувати його вимоги. Як правило, ідеться про працівників фінансових служб підприємства. Це полегшить контроль і притягнення до відповідальності винних у невиконанні наказу осіб.

Періодичність наказу про облікову політику.

У зв'язку з тим, що облікова політика підприємства розробляється і затверджується на тривалу перспективу та змінюється тільки у випадках, установлених розділом 3 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», наказ про облікову політику не обов'язково видавати щороку. Закріплені в ньому напрямки і облікової політики мають застосовуватися підприємством постійно, тобто воно має керуватися принципом послідовності.

Зміни до наказу про облікову політику.

Як і до будь-якого іншого наказу, зміни до наказу про облікову політику може вносити лише керівник підприємства. При цьому ще раз підкреслимо, що підставами для внесення змін до цього документа є зміни в обліковій політиці підприємства, які, у свою чергу, згідно з пунктом 9 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» можуть мати місце лише у трьох випадках:

— змінилися статутні вимоги конкретного підприємства (до статуту внесено зміни, що зачіпають сферу фінансового обліку на підприємстві); — змінилися вимоги органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку (ідеться про зміни до П(С)БО, які вимагають доповнення або зміни прийнятої на підприємстві облікової політики);

— якщо такі зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства. У зв'язку з існуванням цієї підстави цікавою вбачається така І ситуація: якщо підприємство вирішило змінити один з еквівалентних методів оцінки (наприклад, метод вибуття запасів з нормативних витрат на метод середньозваженої собівартості), чи вважається це зміною облікової політики? Чи може і повинне таке підприємство внести зміни до власного наказу про облікову політику? На наш погляд, може, але з обов'язковим обґрунтуванням поліпшення достовірності фінансової звітності в результаті такої зміни.

Якщо існує хоча б одна з цих підстав, то підприємство може вибрати один із таких шляхів унесення змін і доповнень до наказу про облікову політику:

1) внести зміни та доповнення до вихідного наказу. У цьому випадку керівник має затвердити «наказ про внесення змін та/або доповнень до наказу про облікову політику» та ознайомити з ним відповідальних осіб. При цьому може бути використано таку форму:

Приблизний зразок

НАКАЗ

по_____________________________________________________________

(найменування підприємства)

від _________________________N _________

(дата і номер наказу)

Про внесення змін до Наказу про облікову політику N _ від р.

1. Пункт 9 Наказу про облікову політику від ____________________ р. N _________ викласти в такій редакції:

«9. Суму резерву сумнівних боргів формувати на підставі класифікації дебіторської заборгованості».

2. Пункт 6 Наказу про облікову політику від ______ р. N _________ викласти в такій редакції:

«6. Установити вартісну ознаку 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 255 грн. включно) для предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів».

3. Положення цього наказу набирають чинності з 1 січня 2006 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора з економіки та фінансів і головного бухгалтера.

Керівник підприємства _____________________________

(підпис та його розшифрування)

З наказом ознайомлений:

Директор з економіки та фінансів ___________________________

(підпис та його розшифрування)

(дата)

Головний бухгалтер __________________________

(підпис та його розшифрування)

(дата)

2) видати наказ про облікову політику в новій редакції з урахуванням моментів, що не знайшли відображення в попередньому його варіанті або зазнали змін.

Вибір того чи іншого порядку оформлення змін у наказі про облікову політику — справа кожного конкретного підприємства.

Причому в межах таких змін варто звернути увагу на один важливий момент. Чинне законодавство не містить обмежень щодо термінів та періодичності змін облікової політики. Закон про бухоблік не регламентує періодичність видання наказів про встановлення або зміну (доповнення) облікової політики підприємства. Отже, змінювати облікову політику можна в будь-який момент, а не лише з 1 січня нового року. Так, унесення змін до наказу про облікову політику може бути зумовлено запровадженням нових П(С)БО, унесенням змін і доповнень до чинних П(С)БО, а також прагненням самого підприємства забезпечити достовірність відображення подій чи операцій у фінансовій звітності.

Відповідальність за невиконання наказу про облікову політику.

Положення наказу про облікову політику є обов'язковими для фінансових служб підприємства. У межах бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності не можна відступати від закріплених у ньому методів оцінок та конкретних аспектів облікової політики. Якщо такий відступ усе ж таки буде допущено, то винних осіб може бути притягнуто до дисциплінарної та іншої відповідальності, установленої внутрішніми правилами підприємства, а при масштабних порушеннях — також і до адміністративної відповідальності за ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку (стаття 1642 «Порушення законодавства з фінансових питань» КУпАП — штраф від 8 до 15 нмдг).

Приблизний зразок

НАКАЗ

по_____________________________________________________________

(найменування підприємства)

від _________________________N _________

(дата і номер наказу)

Про облікову політику підприємства

Відповідно до норм частини 5 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності наказую:

1. Застосовувати при обліку господарських операцій необхідні норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), затверджених Міністерством фінансів України на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. N 1706.

2. За відсутності необхідних норм П(С)БО застосовувати аналогічні норми системи міжнародних стандартів обліку та звітності МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на підставі того, що національні П(С)БО не можуть суперечити МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS).

3. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності застосовувати професійні думки та положення систем обліку, що дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.

4. При самостійному виготовленні бланків фінансової звітності включати до неї всі статті активів, капіталу, зобов'язань, інших показників типових форм, установлених нормативними документами Міністерства фінансів України.

Установити тривалість операційного циклу для:

— виробництва мостових і козлових кранів — шість місяців;

— виробництва талів електричних — три місяці;

— виробництва іншої продукції та надання послуг промислового характеру — два місяці;

— реалізації продукції їдальні — один місяць.

6. Для визнання такими основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (далі —основні засоби) і нематеріальних активів визначення терміну корисного використання об'єктів та вибору методу нарахування амортизації створити постійно діючу експертну технічну комісію у складі:

Голова комісії: технічний директор

Члени комісії: головний енергетик;

головний механік;

головний зварник;

начальник транспортного цеху;

начальник відділу експлуатації будівель, споруд і комунікацій.

7. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше одного року, вартістю менше 1000 грн. іншими необоротними матеріальними активами.

8. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації та ліквідаційну вартість, установлені та затверджені протоколом засідання постійно діючої експертної технічної комісії та погоджені з директором з економіки та фінансів, установивши при цьому такі методи нарахування амортизації для:

— об'єктів основних засобів (крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т) — прямолінійний, зменшення залишкової вартості або кумулятивний методи;

— вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т — виробничий метод;

— малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів — у розмірі 100 % їх вартості в першому місяці використання таких об'єктів;

— інших необоротних матеріальних активів — прямолінійний метод;

— нематеріальних активів — прямолінійний метод.

9. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначити кожне їх найменування.

10. Застосовувати такі методи оцінки запасів при відпуску їх у виробництво, продажу чи іншому вибутті:

— середньозваженої собівартості — при відпуску запасів у виробництво та реалізації готової продукції;

— ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів — при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виготівника;

— за цінами продажу— для товарів, що продаються вроздріб у громадському харчуванні.

11. Суму резерву сумнівних боргів формувати виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів.

12. Створювати забезпечення на оплату відпусток працівникам та виконання гарантійних зобов'язань.

13. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, інших витрат і платежів не провадити.

14. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

15. Вести бухгалтерський облік витрат з використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами» і класу 9 «Витрати діяльності».

16. Застосовувати в основному виробництві позамовний із застосуванням елементів нормативного (у ливарному виробництві — попередільний) метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції; у цехах допоміжного виробництва: ремонтно-механічному та інструментальному — позамовний метод, у всіх інших цехах допоміжного виробництва — простий метод калькулювання.

17. Установити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що додаються (додаток 1 до цього наказу).

18. Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, що додається (додаток 2 до цього наказу).

19. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат основну заробітну плату (без доплат і надбавок) виробничих робітників.

20. Для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів середньозважений валютний курс не застосовувати.

21. Затвердити перелік пов'язаних сторін, що додається (додаток 3 до цього наказу).

22. Визначити два види господарських звітних сегментів: «Виробництво» і «Торгівля», що є пріоритетними.

23. Оцінку майбутніх грошових потоків від активів для цілей оцінки зменшення їх корисності провадити на підставі довгострокових фінансових планів підприємства.

24. При дисконтуванні грошових потоків використовувати ринкові ставки дисконту.

25. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора з економіки та фінансів і головного бухгалтера.

Керівник підприємства _____________________________

(підпис та його розшифрування)

З наказом ознайомлений:

Директор з економіки та фінансів ___________________________

(підпис та його розшифрування)

(дата)

Головний бухгалтер __________________________

(підпис та його розшифрування)

(дата)

Додаток 1

до наказу від _____________________ р. N_______

І. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) для цехів основних виробництв

1. Сировина та матеріали:

сировина та матеріали, що входять до складу виготовлюваної продукції, утворюючи її основу, або є необхідним компонентом для виготовлення продукції (робіт, послуг);

допоміжні матеріали, що використовуються у процесі виробництва продукції (робіт, послуг);

МШП, що використовуються у процесі виробництва.

2. Куповані комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій:

— куповані комплектуючі вироби та напівфабрикати, що підлягають монтажу або додатковій обробці на підприємстві;

— роботи і послуги виробничого характеру, що виконуються сторонніми підприємствами або структурними підрозділами підприємства, що не належать до основного виду діяльності (здійснення окремих операцій з виготовлення продукції, обробка споживаних сировини та матеріалів, часткова обробка напівфабрикатів та виробів, інші послуги за умови, що вони відносяться безпосередньо на собівартість конкретних видів продукції).

3. Паливо та енергія на технологічні цілі: витрати на всі види палива та енергії (як отримані від сторонніх підприємств та організацій, так і вироблені самим підприємством), що використовуються безпосередньо у процесі виробництва продукції та включаються безпосередньо до собівартості окремих видів продукції на підставі показань контрольно-вимірювальних приладів.

4. Зворотні відходи (вираховуються): вартість залишків сировини, матеріалів, інших цінностей, що утворилися у процесі виробництва і частково або повністю втратили свої первісні споживчі властивості, у зв'язку з чим не можуть використовуватися за первісним призначенням або використовуються, але з підвищеними витратами. Зокрема, обрубки, обрізки, стружка.

5. Основна заробітна плата виробничих робітників: витрати на виплату основної заробітної плати, розрахованої відповідно до прийнятих підприємством систем оплати праці, у вигляді тарифних ставок (окладів) та відрядних розцінок для робітників, зайнятих виробництвом певно? продукції.

6. Додаткова заробітна плата виробничих робітників: витрати на виплату виробничому персоналу підприємства додаткової заробітної плати, нарахованої за роботу понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідництво і за особливі умови праці (доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань та функцій, передбачені колективним договором).

7. Відрахування на соціальні заходи: відрахування на соціальні заходи на суму оплати праці працівників, зайнятих виробництвом продукції (робіт, послуг): на обов'язкове державне пенсійне страхування, на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок втрати працездатності, на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

8. Загальновиробничі витрати — перелік і склад загальновиробничих витрат наведено в додатку 2 до цього наказу.

9. Втрати внаслідок технічно неминучого браку:

— вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів) із технологічних причин;

— витрати на усунення технічно неминучого браку.

II. Перелік І склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) для цехів допоміжних виробництв*

1. Сировина та матеріали (за вирахуванням відходів).

2. Куповані напівфабрикати, комплектуючі вироби.

3. Паливо та енергія на технологічні цілі.

4. Основна заробітна плата робітників.

5. Додаткова заробітна плата робітників.

6. Відрахування на соціальні заходи.

7. Загальновиробничі витрати.

8. Втрати внаслідок технічно неминучого браку.

* Склад статей калькулювання витрат цехів допоміжних виробництв не наводиться. їх розшифрування аналогічне наведеному для цехів основних виробництв.

Додаток 2

до наказу від ________________ р. N________

Перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат

І. Перелік і склад постійних загальновиробничих витрат

1. Витрати на управління виробництвом:

а) оплата праці апарату управління цехами, дільницями, включаючи премії, матеріальну допомогу;

б) відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами, дільницями;

в) витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць;

г) інші витрати:

— вартість поштово-телеграфних послуг

— вартість послуг зв'язку;

— вартість канцелярського приладдя;

— вартість послуг з участі в семінарах;

— витрати на придбання періодичних видань і спеціальної літератури виробничої тематики тощо.

2. Амортизація основних засобів усього виробничого та загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення, крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т.

3. Амортизація нематеріальних активів усього виробничого та загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення.

4. Витрати на утримання та експлуатацію необоротних активів виробничого та загально виробничого призначення:

а) вартість мастильних, обтиральних матеріалів та інших допоміжних матеріалів, необхідних для догляду за обладнанням і підтриманням його у працездатному стані;

б) оплата праці допоміжних робітників, які обслуговують обладнання, — наладників, мастильників, електромонтерів, слюсарів, ремонтних та інших допоміжних робітників;

в) відрахування на соціальні заходи і медичне страхування перелічених вище робітників;

г) вартість спожитого палива, електроенергії, води, пари та інших видів енергії на приведення в рух верстатів, насосів, пресів та інших виробничих механізмів загальновиробничого призначення;

д) вартість послуг допоміжних виробництв і послуг сторонніх організацій, пов'язаних з утриманням та експлуатацією обладнання;

є) вартість витраченого інструменту і пристосувань;

ж) витрати на операційну оренду основних засобів тощо.

5. Витрати, пов'язані з утриманням пожежної та сторожової охорони:

а) оплата праці та відрахування на соціальні заходи і медичне страхування робітників, зайнятих охороною виробничих приміщень;

б) послуги сторонніх організацій з охорони.

6. Витрати на ремонт основних засобів виробничого та загальновиробничого призначення:

а) витрати на ремонт будівель і споруд:

— вартість витрачених будівельних матеріалів і запасних частин;

— оплата праці та відрахування на соціальні заходи і медичне страхування робітників, які виконують ремонтні роботи;

— вартість послуг ремонтних цехів;

б) витрати на ремонт виробничого обладнання, інструментів і транспортних засобів:

— вартість запасних частин та інших матеріалів, витрачених при ремонті виробничого обладнання, транспортних засобів та інструментів;

— оплата праці та відрахування на соціальні заходи і медичне страхування робітників, які виконують ремонтні роботи (слюсарів, верстатників та інших);

— вартість послуг ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв з ремонту обладнання, транспортних засобів, інструментів.

7. Витрати на охорону праці й техніку безпеки:

а) поточні витрати на улаштування та утримання огорож машин та їх рухомих частин, люків, отворів, вентиляційних пристроїв;

б) витрати на установлення сигналізації, необхідної з метою безпеки для швидкого зупинення механізмів;

в) витрати на улаштування та утримання дезінфекційних камер, умивальників,

душів, лазень та пралень на виробництві (на підприємствах, де надання цих послуг працюючим пов'язане з особливостями виробництва і передбачено колективним договором), а також на утримання роздягалень, шаф для спецодягу, сушарок та іншого подібного обладнання;

г) вартість матеріалів, використаних на улаштування та утримання засобів охорони праці;

д) вартість спецодягу, спецвзуття, обмундирування, окулярів та інших захисних пристосувань, що видаються найманим працівникам, необхідних їм для виконання професійних обов'язків, та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших миючих засобів, знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування згідно з переліком і нормами, установленими чинними нормативно-правовими актами, або на відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх адміністрацією;

є) вартість послуг сторонніх організацій, пов'язаних із проведенням попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або де необхідно провадити професійний добір (обов'язковий первинний та періодичний профілактичний наркологічний огляди), а також щорічний обов'язковий медичний огляд осіб віком до 21 року;

ж) інші витрати на цілі, пов'язані з охороною праці (витрати на улаштування освітлення, що відповідає санітарним нормам і правилам (у тому числі місцевого освітлення робочих місць).

8. Витрати на охорону навколишнього природного середовища:

а) витрати на утримання та експлуатацію очисних споруд;

б) витрати на зберігання, переробку та охорону екологічно небезпечних відходів;

в) витрати на очищення стічних вод.

II. Перелік і склад змінних загальновиробничих витрат

1. Амортизація вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т виробничого та загально виробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення, що нараховується за виробничим методом.

2. Витрати на обслуговування виробничого процесу:

— оплата праці та відрахування на соціальні заходи загальновиробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням виробничого процесу;

— витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг.Додаток 3

до наказу від ___________________ р. N ________

Перелік пов'язаних сторін _________________________________

(найменування підприємства)

N

з/п

Найменування (П. 1. Б. — для фізичних осіб) пов'язаної сторони

Код ЄДРПОУ (ІПН - для фізичних осіб)

Статус пов'язаної особи

1.

ДП «Конвалія»

12345678

Дочірнє підприємство

2.

ДП «Сторн»

87654321

Дочірнє підприємство

3.

Іванов Іван Васильович

1234567890

Генеральний директор, засновник

4.

Буркун Олена Валентинівна

2345678901

Засновник

5.

Коновалов Олег Михайлович

5544667788

Засновник

6.

Петренко Семен Валерійович

1212121212

Технічний директор

7.

Якубенко Анастасія Михайлівна

1245788912

Директор з економіки та фінансів

<.>

 
« Пред.   След. »


© 2017 LudaDS
Сайт создан: 10.2010
Автор: Джигора Олег dzhigora@gmail.com